รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน – 30 กันยายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม