โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “วัยมันส์โชว์พาวว์ Make Sound Spot Radio”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “วัยมันส์โชว์พาวว์ Make Sound Spot Radio”
ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558
ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

58-1