โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “อ่านอย่างมีทริค เขียนสคริปอย่างมืออาชีพ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่านอย่างมีทริค เขียนสคริปอย่างมืออาชีพ”
ในวันที่ 18 และ19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม AD and PR Presentation Room
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

IMG_02