ข่าวต้นชั่วโมง

เลขาธิการ วช. ระบุว่า ไทยขาดแคลนงานวิจัยเชิงนโยบาย โดยจะเร่งส่งเสริมนักวิชาการ-นักวิจัย

295
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังขาดแคลนงานวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนา และแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศได้อย่างตรงจุด เช่น เรื่องการท่องเที่ยว ขณะนี้มีแต่งานวิจัยที่ส่งเสริมให้ไปเที่ยว แต่กลับขาดงานวิจัยเชิงนโยบายที่ศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีรูปธรรมและยั่งยืน ดังนั้นในปีนี้สำนักงาน วช. จึงมีนโยบายส่งเสริมทุนในการวิจัยเชิงนโยบายเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ และนักวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหันมาทำงานวิจัยเชิงนโยบายมากขึ้น ศ.นพ.สุทธิพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วช. จะส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่ต้องบูรณการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพราะขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยเพียงองค์ความรู้เดียว หรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอาจไม่เพียงพอ โดยงานวิจัยต้องสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และนำไปใช้จริงได้ด้วย เพื่อพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง และจากหิ้งสู่ชุมชน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานักวิชาการ และนักวิจัยส่วนใหญ่มักทำงานวิจัยเพียงเพื่อต้องการสร้างผลงานด้านวิชาการที่สามารถนำไปตีพิมพ์ เพื่อนำไปประเมินผลงานสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง ดังนั้น วช. จึงต้องส่งเสริม และกระตุ้นให้นักวิจัยหันมาสนใจทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยด้วย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ในการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ประเทศชาติ.

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin