ข่าวต้นชั่วโมง

เขตบางขุนเทียน ขอเชิญลงทะเบียนรับรับอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58 – 30 กย 59

450
นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รายละ 400 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อให้มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กใช้ในการเลี้ยงดูเด็กนั้น เขต โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตรในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559 โดยบุตรมีสัญชาติไทย (บิดา-มารดาของเด็กหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีสัญชาติไทย) และไม่เป็นผู้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ของรัฐ มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ36,000 บาทต่อคนต่อปี แสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-31 มีนาคม 2559 ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 4 โทร.02-4165406

ภาพจาก www.rakluke.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin