ข่าวต้นชั่วโมง

เขตดอนเมือง จัดโครงการธรรมะ เพื่อให้บุคลากรได้มีการดำรงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายพิศณุ เจริญนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดอนเมืองกล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองสนับสนุนชุมชนในพื้นที่เขตร่วมโครงการคนดี มีศีล 5 กำหนดจัดโครงการนำธรรมะมาไว้ที่เขต เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตดอนเมืองได้มีการดำรงชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมนำมาปฏิบัติต่อตนเองและสังคมให้อยู่อย่างมีความสุข โดยจัดบรรยายธรรมะเพื่อรักษาศีล 5 ถวายเครื่องไทยธรรม ในวันพระสุดท้ายของเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาปีนี้ ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 และให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน โดยมีการกรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนรักษาศีล 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการ พร้อมปวารณาตั้งใจ รักษาศีล 5 เป็นปกติ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนำความสงบร่มเย็นมาสู่ครอบครัวและสังคมประเทศชาติบ้านเมือง ทั้งนี้เขตยังได้สนับสนุนชุมชน 7 ชุมชน เข้าร่วมโครงการคนดี มีศีล 5 โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย

ภาพจาก radio.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin