ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เตรียมปรับแผนงบประมาณปี”59 ให้เข้าสู่สากล

043
นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สศร.ประชุมแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งสศร.ได้รับงบฯในวงเงิน 271,869,900 บาท แบ่งเป็น แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 166,692700 บาท แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวและบริการ 69,177,200 บาท แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่อาเซียน 26 ล้านบาท และแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 ล้านบาท สำหรับแผนปีงบฯปี”59 สศร.ปรับโครงการให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยวิเคราะห์และประเมินผลจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่ วิถีวัฒนธรรมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาเป็นองค์ประกอบจัดสรรงบฯโครงการ และกิจกรรม เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมนักออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังติดตามการเบิกจ่ายใช้งบฯปี”58 ของสศร. ซึ่งได้รับงบฯ 237 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้งบฯจนถึงวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา เบิกจ่ายไปแล้ว 167 ล้านบาท เป็นงบฯบุคลากร 15 ล้านบาท งบฯโครงการต่างๆ 47 ล้านบาท งบฯลงทุน 6,000,000 บาท งบฯเงินอุดหนุน 4,030,000 บาท และงบฯรายจ่ายอื่นๆ 94 ล้านบาท ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ไม่ส่งผลต่อการเกิดงบฯค้างเหมือนปีที่ผ่านมา

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin