ข่าวต้นชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

390
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการจัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่จะเกิดการเคลื่อนย้ายตลาดแรงงานและการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผลจากการประชุมผู้นำทางการศึกษาของประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการภายในปี พ.ศ.2558-2578 ทั้งเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนอาชีวศึกษา และการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดชลบุรี การบริหารและการพัฒนาอาชีวศึกษา ก็ยังคงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองภาคการผลิตและบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น สอศ. จึงได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมส) และบริติช เคานซิล จัดประชุมผู้นำอาชีวศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาที่เข้มแข็งระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศกับบุคลากรด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการร่วมมือกันสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นสากล

ภาพจาก www.vec.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin