ข่าวต้นชั่วโมง

สรุปผลการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา สายวิชาชีพ ประจำปี 2558 พบว่า ปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเป้าหมาย

188
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียนของนักศึกษา พบว่า มีผู้สมัครระดับ ปวช. 202,410 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 176,538 คน สูงกว่าเป้า 25,872 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 ขณะที่ปีการศึกษา 2557 มีผู้สมัคร160,590 คน สรุปว่า ปีนี้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 41,820 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04 โดยจำนวนนี้ยังไม่รวม ปวช.ระบบทวิศึกษาที่มีผู้สมัครเรียนอีก 31,405 คนด้วย สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ สอศ.สามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาได้สำเร็จนั้น มาจากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ สอศ. ที่เน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียนอาชีวะว่าเป็นอาชีวะสร้างชาติ และการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นถึงประโยชน์จากการเรียนสายอาชีพที่จบมาแล้วมีงานทำ รายได้ดี ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย อาทิ การจัดระบบทวิภาคี ทวิศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ.อศ.)”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2559 สอศ.ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้ในสัดส่วน 50:50 ซึ่งเชื่อว่าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ จะยิ่งเป็นช่องทาให้คนมาเรียนอาชีวะเพิ่มมากขึ้น.

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin