ข่าวต้นชั่วโมง

สมาพันธ์อัญมณี ร่วมกับ สกว. จัดทำ “มาตรฐานการส่งออกทองคำใหม่”

392
นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การส่งออกเครื่องประดับทองคำของไทยลดลงต่อเนื่องทุกปี ฉะนั้นทางสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สำนักงานสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี ฯลฯ จึงร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานทองคำเพื่อการส่งออกใหม่ หรือ National Hall Marking เพื่อใช้กำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าเครื่องประดับและส่วนประกอบของเครื่องประดับ ควรจะมีส่วนผสมและส่วนประกอบในปริมาณเท่าไร ส่วนรายละเอียดของมาตรฐานนั้น ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่ระหว่างศึกษา หลังจากจัดทำร่างประกาศมาตรฐานใหม่เสร็จเรียบร้อย ตามขั้นตอนจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นมาตรฐานนี้จะมีการรับรองมาตรฐาน และออกตราสัญลักษณ์กลางให้กับผู้ส่งออกที่ผ่านมาตรฐานด้วย ทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานใหม่จะเร่งประกาศใช้ได้ภายในปลายปีนี้ ขณะที่การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 หรือมีมูลค่า 11,000-15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภาพจาก www.prachachat.net

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin