ข่าวต้นชั่วโมง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่

445
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงบุคลากรด้านการเกษตรของไทยในปัจจุบัน จะสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ หากได้รับการส่งเสริมความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างจริงจัง ดังนั้น สจล. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” สำหรับประชาชนทั่วไป และหลักสูตร “ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่” สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีเพื่อผลิตคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการเกษตรอย่างมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการฝึกอบรมจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าอบรมต้องมาอยู่ในพื้นที่แบบเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยยึดหลักของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวนการทางเกษตรกรรมแบบครบวงจร นอกจากนี้ทางสถาบันก็ยังมีการเปิดตลาดชุมชนร่วมใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kmitl.ac.th

ภาพจาก http://mcot-web.mcot.net

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin