ข่าวต้นชั่วโมง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดประกวดภาพวาด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น

251
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10/2558 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในด้านการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจให้มีสุนทรียภาพด้วยกิจกรรมการวาดภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและจินตนาการ ตลอดจนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะอย่างมีเหตุผล สำหรับรางวัลในการจัดการประกวดครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6 สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกระดับจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ และผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดต่อในงานประกวดภาพวาดเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น และผลงานภาพวาดทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการประกวดตามโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมประกวด สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ภาพจาก region3.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin