วิทยุราชมงคลพระนคร

banRmutp

ประเทศไทยได้กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ  โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ระบุว่าในอนาคตประชากรของประเทศไทยจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างช้า ๆ โดยจำนวนเด็กและเยาวชนจะลดลง และผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงอาจต้องลดการขยายตัวเชิงปริมาณ แต่กลับมาเน้นคุณภาพเพื่อเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลภาคเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทำงาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ และต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังคงมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม จึงมีภารกิจหลักในการเตรียมความพร้อมให้กับคนในสังคมและสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน  ตลอดจนเน้นบทบาทด้านส่งเสริมวิชาชีพที่หลากหลายให้แก่คนวัยทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอาชีพในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 9 คณะได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นคณะที่ผลิตครูอาชีวศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตผู้สอนวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มุ่งเน้นการเป็นแหล่งความรู้ชั้นนำด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทาง

คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่เน้นการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธ์สู่ระดับนานาชาติและผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพในการสร้างงานอาชีพที่สามารถแข่งขันได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรม

คณะศิลปะศาสตร์ เป็นคณะที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากำลังคนของประเทศด้านศิลปะศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มุ่งเน้นวิชาชีพสิ่งทอและแฟชั่นบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นคณะที่มุ่งเป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นคณะด้านสื่อสารมวลชนที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตกำลังคนที่มีความรู้และมีทักษะในวิชาชีพและเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีแห่งวิชาชีพให้ปฏิบัติงานได้จริง

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาในเชิงปฏิบัติของนักศึกษาในคณะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่สังคมได้  เนื่องจากการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาประเทศนั้นมีจุดเด่นสำคัญ คือ สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้จำนวนมากและในทุกสภาพของพื้นที่วิทยุกระจายเสียงจึงเป็นสื่อที่นำข่าวสาร และสร้างการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงได้ตลอดเวลา ฉะนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเรียนการสอน และบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการให้การศึกษาในทุก ๆ รูปแบบเพื่อการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ประกอบกับ มาตรา 10 (1) ได้กล่าวถึงใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้ง มาตรา 11 (3) ได้ระบุว่าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน หรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้นโดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ FM 90.75 MHz และวิทยุออนไลน์ทาง www.radio.rmutp.ac.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)

banRmutp2

วิสัยทัศน์

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

  1. นำเสนอข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่แสวงหาผลกำไร
  2. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงในการกระจายเสียงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยจัดทำในรูปแบบรายการต่าง ๆ
  3. ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. ให้บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและความรู้ทั่วไปในรูปแบบข่าวสาร สาระและสาระบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุรวมทั้งเทคนิคด้านวิศวกรรมศาสตร์ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  3. เป็นกลไกในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
  4. เพื่อเป็นแบบอย่างในการสันทนาการอย่างมีรสนิยม