รายการ สนามกีฬา

ประเภทรายการ รายการข่าว
รูปแบบรายการ การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท

2.เพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำความรู้ในรายการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา เป็นรายกรที่นำเสนอข่าวสารการแข่งขันของกีฬาในทุกประเภทที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งข่าวสารของบุคคลในแวดวงการกีฬา ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ นาย ณัฐวุฒิ เศษกำปัง