ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์

304
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังการหารือระดับนโยบายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า การหารือครั้งนี้เพื่อร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เช่น พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล มีหลักประกันให้นักท่องเที่ยว มีมาตรการเพื่อให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศมีหลักประกันสุขภาพ มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานให้เป็นสปาวิถีไทย เช่น สปาล้านนา สปาวิถีใต้ เป็นต้น และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานร่วมกันร่วมกัน เพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายทีเกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin