ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มั่นใจปี 2560 จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

304
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การปฎิรูปท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ ) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะรวมในแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น ควอลิตี้ เลเชอร์ เดซิเนชั่น สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยทุกกลุ่ม และสร้างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ 8 เขต พัฒนาการท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด และพื้นที่ 8 เขตชายแดน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ การบูรณาการทำงานผ่านกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และการปรับปรุงกฎหมายและกลไกบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin