ข่าวต้นชั่วโมง

รมว.พม. มอบนโยบายประจำปี 2559 เน้นปราบปรามค้ามนุษย์เป็นนโยบายเร่งด่วน

525
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559 แก่ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศ ตามนโบบายเร่งด่วนที่กระทรวงฯต้องเร่งดำเนินการ โดยจะเน้นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยคนพิการและผู้สูงอายุให้เข้าถึงสวัสดิการ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การเข้าถึงบริการสังคมของคนพิการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน และเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้ทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวที่เกิดจากการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบอย่างแท้จริง จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ภาพจาก http://www.tnamcot.com/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin