ข่าวต้นชั่วโมง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ สร้างบัณฑิตรับใช้สังคม

432
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า สถาบันอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หลายอย่าง เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทาย โดยหนึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการเป็น “World-class research university”ด้วยภารกิจหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนสู่ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ ความเป็นนานาชาติด้านหลักสูตรด้านคณาจารย์ ด้านนักศึกษา และสิ่งแวดล้อม สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาต่างชาติแบบเต็มเวลาจำนวน 446 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากนโยบายการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ/หน่วยงาน กับสถาบันต่างประเทศ และระดับมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างประเทศ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนานาชาติต่างๆ และนโยบายด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการปรับให้เหมาะสมกับนักศึกษานานาชาติมากขึ้น

ภาพจาก pharm.kku.ac.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin