บุคลากร

rmutp-ceo-9-200x300-editรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
rmutp-ceo-9-200x300-editนายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว
นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวนันทนา สีมา
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวุฒิ เศษกำปัง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายชยพล หรั่งเพ็ชร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *