ข่าวต้นชั่วโมง

นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนภายในประเทศ

306
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนภายในประเทศ โดยในส่วนของรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558 ด้วยการกำหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ผ่านมาหลายประเทศให้ความสนใจลงทุนในไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนกว่า 30 ปี ก่อให้เกิดการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรไทย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.