ข่าวต้นชั่วโมง

นักวิชาการ แนะปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน และวางแผน3 ระยะ

512
ในการสัมมนาทางวิชาการโครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น นายสุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทำวิจัยในเรื่องนี้ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิกฤตการณ์สำคัญที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก โดยประเทศไทยอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการศึกษาระดับโลกได้มีการสรุปถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่คาดหมายว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น มีช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานมากขึ้นและช่วงฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่อาจมีฝนตกชุกมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ สภาพอากาศแปรปรวนและสภาวะอากาศรุนแรงเช่นพายุก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสาเหตุให้เกิดภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำ ทั้งเห็นผลในระยะสั้นและระยะยาว

ภาพจาก http://www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin