ข่าวต้นชั่วโมง

นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ

462
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ด้าน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการศึกษา ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงผลผลิตของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ดังนั้นการแนะแนวจึงมีความจำเป็นทั้งในด้านการแนะแนวศึกษาต่อการแนะแนวอาชีพและการแนะแนวชีวิตเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง รู้ความถนัดความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพ รวมถึงการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนต่อสายอาชีพ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย- หนองบัวลำภู) จึงร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการเรียนต่อสายอาชีพ ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวเพื่อการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต การมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน การประกอบอาชีพรวมทั้งสร้างความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ ต่อไป

ภาพจาก http://www.obec.go.th/news/66586

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.