ทำเนียบผู้จัดรายการ

รายชื่อผู้จัดรายการที่จัด
1รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
เที่ยวไป ชิมไป
รอบรั้วมทร.พระนคร
Inside Weekend
เพลงที่คิดถึง
2ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Heart of song
3อ.เกษม เขษมพุฒเรืองศรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Social Talk
Beautiful Music
4ผศ.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลียบพระนคร
5ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Eng Talk
ใครผิด
6อ.พุทธพร เทียนทอง
คณะบริหารธุรกิจ
Eng Talk
7อ.ดารณี ธัญญสิริ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ของดี 4 ภาค
ใครผิด
8อ.ดุริยางค์ คมขำ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Slow life
9อ.กุลธิดา สายพรหม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Science for U
10อ.รวีพร จรูญพันธ์เกษม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ดาวเคราะห์สีเขียว
11อ.เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Woman Daily
12อ.สรัณยา มังคละคุปต์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Woman Daily
13อ.อภิญญพัทธ์ กุสิยารัง
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
PR conner
14อ. จุติพร ปริญโญกุล
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประวัติศาสตร์โลกน่ารู้
15Mr.Kelvin Ragudo
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
English Matters
16อ.วรพจน์ โหรวิชิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก้าวไปกับวิทยาศาสตร์
17อ.ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่มเกล้าชาวประชา
18อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รู้ก่อน รวยก่อน
19อ.เขม อภิภัทรวโรดม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รู้ก่อน รวยก่อน
ดนตรีไทย ไม่ไร้รส
20ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
21อมราลักษณ์ แสงสุวรรณ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น
เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
22ชุติมา สุดจรรยา
กองวิเทศสัมพันธ์
Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์
23วราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ
สถานีวิทยุ
กาลครั้งหนึ่ง
ชีวิตดี๊ดี
24นันทนา สีมา
สถานีวิทยุ
คุยข่าวเล่าเรื่อง
เที่ยวไปในอาเซี่ยน
25ณัฐวุฒิ เศษกำปัง
สถานีวิทยุ
คุยข่าวเล่าเรื่อง
สนามกีฬา
ในวันว่าง
26อัสมา สันง๊ะ
สถานีวิทยุ
รู้ไว้ใช่ว่า
People of the world
27ณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์
สถานีวิทยุ
สบายสบายสไตล์ลูกทุ่ง
ศิษย์ขี้สงสัย