ทำเนียบผู้จัดรายการ

รายการที่จัด
1รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
เที่ยวไป ชิมไป
Healthy Time
เพลงที่คิดถึง
2นายอรรถการ สัตยพาณิชย์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
IMC Corner
3นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Social Talk
Beautiful Music
4ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เลียบพระนคร
5นางสาวดุริยางค์ คมขำ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Slow life
6นางสาวกุลธิดา สายพรหม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Science for U
7นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สุขกาย สบายใจ
8นางสาวจุติพร ปริญโญกุล
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ประวัติศาสตร์โลกน่ารู้
9นายมาโนช รักไทยเจริญชีพ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Total football
10Mr.Kelvin Ragudo
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
English Matters
11นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตะลอนบางกอก
12นางสาวศันสนีย์ ทิมทอง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รู้ก่อน รวยก่อน
13นายนฤศร มังกรศิลา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
KM Weekly
14นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ภูษาอาเซียน
15นายเขม อภิภัทรวโรดม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ดนตรีไทย ไม่ไร้รส
เศรษฐศาสตร์อารมณ์ดี
16นางสาวชมพูนุช เผื่อนภิภพ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
แม่ครัวหัววิทย์
17ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
กองวิเทศสัมพันธ์
ภาษาพาไป
18ผศ.ลักขณา จาตกานนท์
ศูนย์การจัดการความรู้
Know How
19นางสาวกนกพร บุญเพ็ญ
กองสื่อสารองค์กร
rmutp update
20นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล
กองสื่อสารองค์กร
rmutp update
21นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา
กาลครั้งหนึ่ง
ชีวิตดี๊ดี
22นางสาวนันทนา สีมา
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา
คุยข่าวเล่าเรื่อง
เกษตรอินเทรนด์
23นายณัฐวุฒิ เศษกำปัง
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา
คุยข่าวเล่าเรื่อง
สนามกีฬา
ในวันว่าง
24นายณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์
สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา
สบายสบายสไตล์ลูกทุ่ง
ศิษย์ขี้สงสัย
คุยข่าวยามบ่าย