ข่าวต้นชั่วโมง

จ.นนทบุรี ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs

222
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 และเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ ให้มีศักยภาพและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนอันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมฯ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การพัฒนาผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน โดยให้ส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ต่อไป

ภาพจาก nonthaburi.mol.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin