ข่าวต้นชั่วโมง

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เร่งจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เตรียมความพร้อมคนสู่ศตววรรษที่ 21

415

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมอนุกรรมการจัดแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่กำลังร่างกันอยู่นั้น มีเป้าหมายเพื่อเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน 15 ปีข้างหน้า เตรียมความพร้อมคนสู่ศตววรรษที่ 21 ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ต้องการทำให้แผนนี้เป็นแผนการศึกษาของชาติ โดยจะจัดระดมความคิดเห็นในพื้นที่ต่างๆ ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนพ.ค.2559 ก่อนเสนอ สกศ.และครม.ในเดือนมิ.ย.59 มีเป้าหมายให้สถานศึกษาผลิตการศึกษาด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ผู้เรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามความสามารถ ผู้เรียนที่ขาดทุน รัฐจะช่วยเหลือผ่านทุนให้เปล่า ผู้เรียนระดับขั้นพื้นฐานและเงินกู้ยืมสำหรับผู้เรียนอุดมศึกษา ด้าน นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาฯ สกศ. กล่าวว่า จะนำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งโรดแม็ป และนโยบายการศึกษาของรัฐบาลมาเป็นแนวทาง ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยสกศ.จะนำกรอบดังกล่าวไประดมความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพจาก http://www.onec.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin