ข่าวต้นชั่วโมง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

061

ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ คือ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 The Eleventh Thailand Olympiad in Informatics (TOI 2015) สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดจากการที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้จัดให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ โดยมี สอวน. เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. มีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ คือ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 The Eleventh Thailand Olympiad in Informatics (TOI 2015) จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ภาพจาก http://www.psu.ac.th/th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin