ข่าวต้นชั่วโมง

กรมบัญชีกลาง เตรียมผลักดันมาตรการ 60-64 ของพ.ร.บ.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เข้า ครม.

338
นางปราณี มั่นคง ประธานสหภาพแรงงานพนักงานองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยภายหลังการเข้าหารือกับตัวแทนกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังว่า พนักงานองค์การเภสัชกรรมกว่า 100 รายเป็นตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือเรื่องผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา และเตรียมเสนอร่างดังกล่าวเข้าการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าทางกรมบัญชีกลางจะทำตามข้อเสนอขององค์การเภสัช เรื่องขอให้นำส่วนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ข้อ 60 ถึงข้อ 64 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 คงไว้ในบทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญเช่น มาตรา 60 เรื่องการซื้อยาของส่วนราชการในบัญชียาหลัก ให้ใช้งบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 80 % ,มาตรา 61 การซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่นผ้าก๊อก สำลี เข็มฉีดยาซึ่งองค์การเภสัชได้ผลิตออกมาแล้ว ให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชเป็นต้น ทั้งนี้จะมีการนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ครม. ต่อไป

ภาพจาก mktpharma.wordpress.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin