ข่าวต้นชั่วโมง

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธา ร่วมจัดนิทรรศการในงาน BMAM Expo Asia 2015

571
นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญการเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ศูนย์กลางความเจริญทุกด้านและมีประชากรอาศัยหนาแน่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติตลอดจนสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน สำนักการโยธาจึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยอาคาร ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนเจ้าของอาคาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ 6 กลุ่มเขต จัดอบรม “หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร” ให้กับเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา และฝ่ายโยธาทั้ง 50 สำนักงานเขต จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน และจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 นี้ ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี

ภาพจาก www.naewna.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin