ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดทำแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015

164
นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้ 1. การประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Telecommunication and IT Minister Meeting-TELMIN) 2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Telecommunication and IT Senior Officials Meeting-TELSOM) และ 3. การประชุมระดับคณะทำงาน (Working Group) ซึ่งมีการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic transformation) การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People empowerment and engagement) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) และการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (Bridging the digital divide) โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ 1. ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก 3. ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 4. ICT มีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน

ภาพจาก www.itgthailand.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin