ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เน้นจุดเปลี่ยนสุขภาพไทย

461
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2558ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดยในปีนี้เน้นแนวคิด “จุดเปลี่ยนสุขภาพไทย…หลังปี 2015” เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพได้เผยแพร่และเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 5,000 คน และมีผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณานำเสนอมากถึง 1,025 เรื่อง งานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้มี 9 สาขาประกอบด้วย สาขาการแพทย์ สาขาการพยาบาลสาขาทันตสาธารณสุข สาขาเภสัชกรรม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการสาขาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสาขาการป้องกันและควบคุมโรค สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค และสาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์และสาธารณสุขทั่วไปนอกจากนี้มีการประกวดผลงานวิชาการในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการของกรมต่างๆ และเขตบริการสุขภาพร่วมด้วย

ภาพจาก www.tnnthailand.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin