ข่าวต้นชั่วโมง

กระทรวงคมนาคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนารถไฟไทย – จีน

www.matichon.co.th

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด และประชาชน ร่วมสัมมนากว่า 400 คน ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงทำความเข้าให้กับผู้ร่วมสัมนาได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการพัฒนาโครงการรถไฟไทย – จีน เช่น เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งด้วยทางขนาด 1.435 เมตร กับจีน ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟ ทำให้ไทยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ ไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการบริโภคจากจีนที่มีจำนวนกว่า 1,364 ล้านคน มี GDP กว่า 10.36 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 370 ล้านบาท เป็นต้น และในอนาคตหากโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐานแล้วเสร็จ จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งทางรางที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียน

ภาพประกอบ : www.matichon.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.