ข่าวต้นชั่วโมง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญประชาชน รับแบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

http--pvnweb.dpt.go.th-province-trainweb3_2555-Dpt16-images-stories-images-other-dpt

นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยจัดให้ทำโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญมอบให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยมีความสุข โดยกลไกประชารัฐผ่าน 16 กิจกรรมสำคัญ ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการ “แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” ผลที่ได้รับจากโครงการในระยะแรก คือ ประชาชนเข้าไปรับแบบเพื่อใช้ก่อสร้างจำนวนมากในทุกภาค ทุกจังหวัด ซึ่งจากการติดตามประเมินผล พบว่าพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สำหรับโครงการบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ได้น้อมนำหลักการทรงงานในเรื่อง “เข้าใจเข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ คือเข้าใจในข้อจำกัดการต้องมีบ้านของประชาชนตลอดจนวัสดุก่อสร้างที่มีผลต่องบประมาณค่าก่อสร้าง และเข้าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสมาชิก ครอบครัวมีความหลากหลาย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอแบบบ้านติดต่อได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ส่วนต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th

ที่มา : region2.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.