ข่าวต้นชั่วโมง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วางแนวทางแบ่งกลุ่มพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

070
นายโชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ว่าหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา เริ่มนำร่องที่ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนทำให้ขยะที่สะสมอยู่ในพื้นที่กว่าแสนตันหมดไป และได้นำพื้นที่ดังกล่าวจัดทำเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอมรับพบปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย การนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะให้กับประชาชน รวมทั้งต้องปรับระบบการขนขยะของเจ้าหน้าที่ เพื่อทำให้สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั้งประเทศ โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) จำนวน 3 กลุ่ม ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการรวบรวมไปกําจัด ได้แก่ กลุ่มขนาดเล็ก มีปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมไปกําจัด 300 ตันต่อวัน กลุ่มขนาดกลาง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมไปกําจัด 300-500 ตันต่อวัน และกลุ่มขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณขยะเกิน 500 ตัน

ภาพจาก http://www.dla.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin