ข่าวต้นชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบกเตรียมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

DLT LOGO(1)

 

นายสนิท  พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมมาตรการดูแลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยเฉพาะจำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับรถ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ซึ่งได้กำชับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด กำชับผู้ประกอบการจัดเตรียม รถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการประชาชน กรณีต้องการนำรถโดยสารไม่ประจำทาง   มาให้บริการเสริมในช่วงเทศกาลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก รถที่นำมาให้บริการต้องผ่านการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์ส่วนควบที่ส่งผลต่อความปลอดภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพื่อยกระดับความปลอดภัยการเดินทางช่วงสงกรานต์ โดยสามารถตรวจสอบการเดินรถได้ตลอดเส้นทาง ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพประกอบ : www.vcharkarn.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.