ข่าวต้นชั่วโมง

กยศ.เสนอบอร์ดใหญ่ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา

212
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดกรองและแนวปฏิบัติในการคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม กองทุน กยศ. และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558 โดยในส่วนของผู้กู้ซึ่งเคยมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 2.00 นั้น ได้มีการผ่อนผันการบังคับใช้ไปแล้ว แต่ขณะนี้ได้เกิดประเด็นข้อท้วงติงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ที่มีการเพิ่มในส่วนของผลการรับรองคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)หรือ การผ่านการประเมินของต้นสังกัด ว่า ยังไม่มีความชัดเจน เพราะเกณฑ์การผ่านการประเมินของต้นสังกัดกับเกณฑ์การรับรองคุณภาพของ สมศ.ก็แตกต่างกัน เช่น ระดับอุดมศึกษา การผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จะผ่านเป็นระดับ ขณะที่ของ สมศ.จะมีเพียงผ่านกับไม่ผ่านการรับรอง จึงมีข้อสังเกตว่าจะพิจารณาอย่างไร ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า การประชุมบอร์ด กยศ.วันที่ 25 มิ.ย. ทาง กยศ.ได้เสนอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามที่มีข้อทักท้วง ซึ่งที่ประชุมคงต้องมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้กู้อย่างไรบ้าง และจะมีการพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเช่นเดียวกับเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้หรือไม่

 

ภาพจาก http://www.studentloan.or.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin