ข่าวต้นชั่วโมง

กทม. เร่งจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลศูนย์ส่งเสริม SMEs กรุงเทพมหานครอาเซียน

330
นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล SMEs กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558 เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริม SMEs กรุงเทพมหานครอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลการตลาด SMEs ของกรุงเทพมหานคร สำหรับความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อป (OTOP) และผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจ และตรวจสอบสถานะการคงอยู่ของกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้การสืบค้นเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่ค้นหาง่าย และเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครในการติดตามความก้าวหน้าและสถานะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งให้ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ประโยชน์ได้จริง จากนั้นจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบต่อไป นอกจากนี้จะได้จัดทำเป็นข้อมูลเป็นสองภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin