ข่าวต้นชั่วโมง

กทม.เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเบี้ยคนแก่-พิการ 1 – 30 พ.ย.

380
กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 58 ในวันและเวลาราชการ ทั้ง 50 สำนักงานเขต ขอให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป คือ เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2499 มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัตรผู้พิการแล้ว ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ นำเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามวันเวลาที่กำหนดทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ หรือสอบถามที่สายด่วน กทม. 1555

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin