ข่าวต้นชั่วโมง

กทม. เตรียมจัดค่ายอาสาพัฒนาเมือง ส่งเสริมจิตสาธารณะให้นักเรียนอาชีวะ

380
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “จิตอาสา อาชีวะ” เพื่อปรับทัศนคติของนักเรียนอาชีวะ ผู้ปกครอง และบุคคลรอบข้างให้เป็นไปในทางบวกมากขึ้น ตลอดจนเป็นการสนองพระบรมราโชวาทเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” ส่งเสริมอุดมการณ์เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ส่งเสริมให้เยาวชนนิยมเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา อีกทั้งให้นักเรียนอาชีวศึกษามีจิตสาธารณะได้ฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรมและความเป็นผู้นำ ด้วยการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 22 – 25 ต.ค. 58 ณ หน่วยทหารในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีเยาวชนแกนนำจากสถาบันอาชีวศึกษา 25 แห่งๆ ละ 4 คน นักเรียนนายร้อยและนิสิตนักศึกษา 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยเบื้องต้นได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานฯ จะมีการประชุมหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin